Target Call | מדיניות הפרטיות - טרגטקול

מדיניות הפרטיות

תנאי שימוש באתר האינטרנט ומדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון: 23 בינואר, 2017

פרק א' – תנאי שימוש

1.כללי

1.1.        ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה הפועל בכתובת http://www.targetcall.co.il או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר") המנוהל ומופעל ע"י טרגט קול בע"מ ח.פ. 514446996, מרח' הרצל 21, שדרות 8705821 (להלן: "החברה" או "בעלת האתר").

1.2.        כל שימוש שיעשה על ידך (להלן: "הגולש" או "אתה") באתר ובתכנים המוצגים בו (לרבות כניסה לדפי נחיתה באתר ו/או דפי נחיתה המובילים לאתר או קשורים לשירותי החברה המוצעים באתר ו/או מסירת מידע באתר על מנת לקבל פרטים אודות החברה ו/או שירותיה), באמצעות כל מחשב ו/או תקשורת סלולארית, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן (להלן: "התנאים" או "תנאי השימוש") ולהוראות כל דין.

1.3.        התנאים מסדירים את הבסיס המשפטי לכל דיון בין החברה לבין הגולשים בכל הקשור לאתר ו/או לשימוש בו על ידם. בטרם הכניסה לאתר וכל שימוש, צפיה או גלישה באתר (לעיל ולהלן: "שימוש"), הינך נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן תחילת השימוש באתר למטרה כלשהיא מעידה על אישורך שקראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ואתה מסכים ומקבל אותם ללא כל סייג או תנאי. אם אינך מסכים להם, הנך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש

1.4.        תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

2.האתר ואופן השימוש בו

2.1.        האתר הינו פלטפורמה מקוונת המספקת לגולשים בו מידע אודות החברה, השירותים המוצעים על ידה לקהל לקוחותיה, וכן עשויה לכלול מידע אודות משרות פנויות בחברה ו/או שירותים שמוצעים ע"י לקוחות החברה, באמצעות החברה. השימוש באתר (ובכלל זה בתכנים ובשירותים שבו) מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד של הגולש, ולא לכל שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא, בכפוף לתנאי שימוש אלה, ולמטרות חוקיות בלבד. הינך מנוע מלעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה בלתי חוקית כלשהיא. השימוש באתר הינו ללא תשלום.

2.2.        חלק מהשירותים המוצעים באתר דורשים מסירת פרטים מזהים אודות הגולש. כל מידע שיימסר על ידך באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, כפוף למדיניות הפרטיות (ראה פרק ב' להלן) המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

2.3.        הינך מתחייב: (א) לא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא ו/או לעודד גולש כלשהוא לבצע עבירה על חוק כלשהוא ו/או לפרסם חומר האסור לפרסום עפ"י דין; (ב) לא לפרסם תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר; (ג) לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר או על התשתית הקשורה אליו; (ד) לא לפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, כזה שיש בו משום לשון הרע או פגיעה בפרטיות של אדם, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל", דברי פרסומת, קודי מחשב עוינים (כגון סוסים טרויאנים, תולעים וכו'), כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם.

2.4.        החברה תהא רשאית למנוע ו/או לחסום את גישתך לאתר (כולו או חלקו) ככל שתפר את תנאי השימוש, כולם או חלקם ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים. גולש שנחסמה גישתו לאתר לא יהא רשאי לחזור ולגלוש בו, גם באמצעות שם משתמש אחר.

 

3.קישורים

3.1.        באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אתרים אלו אינם נמצאים בבעלות החברה ולכן החברה אינה ערבה לתוכנם, אמינותם ולחוקיותם, ובהתאם – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אינם חלים עליהם. כמו כן, בעלת האתר אינה מתחייבת כי קישורים אלה יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. ברגע שתיכנס לקישורים כאמור – אתה יוצא מהאתר והשימוש בהם הוא על אחריותך הבלעדית.

3.2.        בעלת האתר אינה אחראית לאתרים אחרים הכוללים קישורים לאתר, או לתכנים שבאתרים אליהם מופיע קישור מתוך האתר, לרבות תנאי השימוש בהם. בהתאם לכך, בעלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות עוגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו לך ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכנם ו/או עקב מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או מוצעים ו/או מוצגים באתרים החיצוניים לאתר.

 

4.זכויות קניין רוחני

4.1.        בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" (לעיל ולהלן) כוללים כל מידע מכל סוג שהוא המוצג באתר, לרבות כל תוכן מילולי, גראפי, קולי, עיצוב (לרבות עיצוב האתר ואופן הצגתו), תמונות, צילומים, קבצי אודיו, קבצים גרפיים וקבצים אחרים, והכל בין אם הם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בהם.

4.2.        למעט הודעות גולשים (כהגדרתם להלן), מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הינם של בעלת האתר ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להציגם. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בזכויות היוצרים, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים המוצעים בו, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו.

4.3.        אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לפרסם, לעשות כל שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי את התכנים המופיעים באתר זה במלואם ו/או בחלקם, לכל מטרה שהיא. כמו כן, למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובשירותים המוצעים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהתכנים שייכים או קשורים לו. כל שימוש שיעשה על ידך בתכני האתר, בכפוף לתנאי שימוש אלה, יכלול את מלוא סימני הגנת זכויות היוצרים והסימנים האחרים המגנים על זכויותיה של בעלת האתר ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להציגם. בנוסף, אינך רשאי ליצור מסגרות (frames) לאתר ו/או קישור או קישור עמוק (deep linking) ו/או שימוש ב- meta tags תוך שימוש בשמה של החברה או סימני המסחר שלה.

4.4.        בעלת האתר תהא רשאית להסיר מהאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל מידע או תוכן (לרבות תוכן שיועלה ע"י גולש) או שירות אשר תועלה לגביו טענה, מכל מין וסוג, לרבות טענות בדבר אי חוקיות וטענות בדבר הפרת זכויות של צדדים שלישיים, והכל מבלי שתהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בשל כך.

4.5.        כל שימוש בלתי מורשה על ידך באתר יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך לעשות שימוש באתר.

5.תכני גולשים

5.1.        כל מידע (לרבות מידע אישי, כהגדרתו להלן), נתון או תוכן ההודעה שהועלה על ידך לאתר (לעיל ולהלן: "הודעות הגולש") הנו באחריותך המלאה והבלעדית. בעצם העלאת הודעת גולש לאתר, אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) הנתונים בהודעת הגולש הינם שלך, והם נכונים, מדויקים ואינם מטעים;  (ב) אתה בעל מלוא הזכויות בהודעת הגולש, לא יהיה בהעלאתה לאתר ו/או בשימוש שייעשה בה ע"י החברה משום פגיעה בצדדי ג' (לרבות הפרת זכויות קניין רוחני), והינך מתחייב לשפות ולפצות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן מכל סוג שהוא שייגרם לה בקשר עם הודעת הגולש ו/או השימוש שיעשה בה ע"י החברה; (ג) בפרסום הודעת גולש באתר אתה מקנה לחברה זכות שימוש לא בלעדית, לא מוגבלת וללא תמורה או זכות לקבלת תמלוגים לעשות בה שימוש מסחרי לצורך מתן השירות שביחס אליו פנית אל החברה באמצעות האתר ו/או כדי להציע לך שירותים נוספים או נלווים, והכל בהתאם להוראות פרק ב' להלן.

5.2.        ידוע לך כי הודעת הגולש מפורסמת באתר כפי שהיא (as is), ללא בדיקתה ע"י החברה. ואולם, מבלי להטיל אחריות כלשהיא על החברה בקשר עם הודעת הגולש, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר הודעת גולש אם זו סבורה כי היא כוללת תוכן פוגעני ו/או קיים חשש לחוקיותה, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בשל כך.

5.3.        הינך רשאי לפנות אל החברה באמצעות האתר לצורך הגשת מועמדות למשרה בחברה ו/או בירור פרטים לגבי משרה כלשהיא, יצירת קשר וכיוצ"ב פניות בקשר לשירותים המוצעים ע"י החברה באמצעות האתר. החברה תעשה מאמץ לענות לפנייתך אך אינה מתחייבת לשיבוש בפרטי פנייתך, אי קבלת פנייתך, אי היענות או כל עיכוב במענה. מעבר לכך, החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. על כן, ההתייחסות לכל מידע שתמסור לחברה באמצעות האתר (לרבות הודעות הגולש) תהיה כאל מידע לא סודי.

5.4.        על כל מסירת מידע באתר (לרבות באמצעות הודעות הגולש ו/או פניה לחברה לצורך כלשהוא), יחולו הוראות פרק ב' להלן.

6.היעדר אחריות

6.1.        אין לראות בשום אופן באתר ו/או בתכנים ו/או בכל חלק מהם ייעוץ מטעם החברה ו/או מי מטעמה, ואין להסתמך על התכנים ו/או השירותים המוצעים באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים ואחרים. הגולש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בתכנים המוצגים באתר. השירותים המוצעים באתר, וכן התכנים והמידע הטמון בהם מוצגים AS IS, ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא בדבר התאמתם לצרכי הגולש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, החברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות התכנים, היעדר שגיאות בהם, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, והשימוש בהם לרבות כל הסתמכות עליהם הינה על אחריותו הבלעדית של הגולש. בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה של שימוש באתר ובתכנים (ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר) ע"י הגולש. התמונות באתר מוצגות להמחשה בלבד.

6.2.        לשם נוחות המשתמש בלבד, ולצורך זה בלבד, החברה עשויה להציע באתר (ובכלל זה בדפי נחיתה המובילים לאתר) רכישת שירותים ו/או מוצרים של צדדי ג' ("שירותי צד ג'"). מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏6.1 לעיל, אשר יחולו, בשינויים המחויבים, גם על שירותי צד ג', מובהר בזאת כי שירותי צד ג' מפורסמים באתר (ובכלל זה בדפי נחיתה) כפי שהם (AS IS), החברה אינה חווה דעה ו/או בודקת את שירותי צד ג' ואינה נושאת באחריות כלשהיא בקשר אליהם, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין טיב ו/או איכות  ו/או מגבלות ו/או התאמות שירותי צד ג' לצרכי הגולש, והשימוש בהם הינו באחריותו הבלעדית של  הגולש.

6.3.        החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל בצורה רציפה, תקינה וללא תקלות. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלי אבטחת מידע מקובלים, לצורך צמצום הסיכום שבחדירה בלתי מורשית לאתר, אך אינה מתחייבת כי האתר (ובכלל זה התכנים והשירותים המוצעים בו, כמו גם מידע שימסור הגולש באתר, לרבות באמצעות הודעת גולש) יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, ובכלל זה וירוסים, תולעים וכיוצ"ב מתקפות. לפיכך, עליך לשקול בזהירות את המידע שאתה מוסר ו/או מעביר לאתר.

6.4.        על אף האמור בכל דין או הסכם, החברה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים מכל סוג, לרבות אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, פגיעה במוניטין וכו') בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או אי יכולת השימוש באתר (כולו או חלקו) ו/או כתוצאה משימוש ו/או רכישה של שירותי צד ג' המוצעים באתר (לרבות במסגרת דפי נחיתה) ו/או כניסה ו/או שימוש באתר מקושר לאתר ו/או כשלים בחומרה או בתוכנה המפעילה את האתר שיגרמו לך או לרכושך או לגופו או רכושו של צד שלישי כתוצאה או עקב השימוש באתר ו/או אי יכולת השימוש בו, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) ו/או כתוצאה מהסתמכות על תכנים באתר ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא (בין זכויות רשומות ובין שאינן רשומות), והכל, גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.

 

פרק ב' – מדיניות הפרטיות

7.איסוף ושימוש במידע

7.1.        בעת שימוש שאתה עושה באתר (לרבות מסירת מידע באתר באמצעות פניה לחברה ו/או פרסום הודעת גולש), נאסף עליך מידע אישי ומידע לא אישי (כהגדרתם להלן). פרק ב' זה חל הן על מידע אישי והן על מידע לא אישי.

7.1.1.            "מידע אישי" – מידע הנמסר על ידי הגולש ביודעין (למשל – בעת משלוח פניה ו/או יצירת קשר עם החברה, או בפרסום הודעת גולש), ומזהה אותו באופן אישי (למשל – שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, קורות חיים וכו').

7.1.2.            "מידע שאינו אישי" – מידע אנונימי, סטטיסטי, שנאסף באופן פאסיבי אודות שימוש ו/או הפעלת האתר ע"י הגולש, אשר אינו מזהה את הגולש באופן אישי. למשל – סוג הדפדפן של הגולש, התאריך והשעה בה התבצעה כניסה לאתר, מקומות באתר בהן הגולש ביקר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של הגולש וכו'.

7.2.        בעצם מסירת מידע אישי באתר, הינך מצהיר ומאשר כדלקמן: (א) המידע האישי שמסרת הינו שלך, והינו נכון, ומדויק, ובהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), ידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור מידע כלשהוא באתר, לרבות מידע האישי, ואולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר (ובכלל זה לפרסם הודעת גולש ו/או לפנות לחברה); (ב) הינך נותן הסכמתך מדעת להיכלל במאגר/י מידע (אחד או יותר) של החברה, הרשומ/ים עפ"י חוק אצל רשם מאגרי המידע, ויעשה בו/בהם שימוש בהתאם למטרותיו/הם (וכפי שיעודכנו מעת לעת): ככל שהגולש הוא מועמד לעבודה – נעשה שימוש בפרטיך, כפי שמתקבלים באמצעי מדיה שונים, בין היתר, לצורך בדיקת התאמתך למשרה בחברה, וכן לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר (ובכלל זה משלוח הצעות עבודה מעת לעת באמצעי מדיה שונים), יצירת ושמירת הקשר איתך; ככל שהגולש הינו לקוח – נעשה שימוש בפרטיך, בין היתר, על מנת להציע לך את השירותים המוצעים על ידי החברה ללקוחותיה (ובכלל זה מתן מידע ומכירה של שירותי צד ג'), וכן על מנת לפנות אליך מעת לעת באמצעי מדיה שונים לצורך מטרות שיווק, מכירה, משלוח פניות בדיוור ישיר, ובכלל זה משלוח חומרים פרסומיים ו/או שיווקיים של החברה ו/או של לקוחות החברה (ובכלל זה שירותי צד ג'); (ג) גולש שהינו מועמד לעבודה – מסכים כי החברה תהא רשאית למסור את פרטי הגולש לצד ג', לצורך בחינתם את התאמתו של הגולש לאספקת שירותים עבורו; גולש שהינו לקוח – מסכים כי החברה תהא רשאית למסור את פרטי הגולש ללקוח העסקי של החברה, אשר יספק לגולש את שירות צד ג' הרלבנטי שביחס אליו פנה לחברה. לחברה אין ולא תהיה אחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם  ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

7.3.        מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהא רשאית להעביר פרטיך ככל שתידרש לעשות זאת עפ"י דין (לרבות מכח צו שיפוטי והפרת תנאי השימוש.

7.4.        בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, אתה זכאי לעיין במידע הקיים עליך במאגר/י המידע של החברה, לבקש לתקנו, למוחקו, לבקש הסרה מרשימת דיוור ישיר וכי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים, והכל – בהודעה בדוא"ל לחברה לכתובת info@targetcall.co.il החברה תפעל בהתאם לחובות המוטלים עליהם עפ"י חוק הגנת הפרטיות בעניין זה, ואולם מובהר כי מידע אודותיך אשר נדרש לחברה לצורך ניהול פעילותה העסקית ישמר אצל החברה לזמן הדרוש עפ"י חוק.

7.5.        מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏8 להלן, מידע לא אישי ישמש את החברה לצרכים תפעוליים ועסקיים שונים (לרבות בחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי הגלישה באתר, תיקון תקלות, ניהול האתר וכל מטרה אחרת לשם שיפור פעילות האתר והשירותים מוצעים בו). מאחר ומדובר במידע שלא מאפשר זיהוי אישי של גולש, החברה רשאית לעשות בו שימוש ולהעבירו לצדדים שלישיים ללא כל מגבלה, והגולש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

8.שימוש בעוגיות; Google Analytics

8.1.        החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. תגי אינטרנט מוסרים לאתר מידע כגון כתובת ה- IP וסוג הדפדפן של הגולש. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות ותגי האינטרנט נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקר הגולש, למשך זמן הגלישה, לאתר שהובילו את הגולש לאתר, ומשמש לצרכים סטטיסטיים ויצירת דוחות.

8.2.        חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הגולש יסגור את הדפדפן, וחלקן ישמר על הכונן הקשיח במחשבו של הגולש. הגולש רשאי לבחור לסרב לשימוש בעוגיות (אם וככל שהדפדפן שלו מחשבו מאפשר זאת) אם מובהר כי הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש של הגולש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

8.3.        בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש בכלים כדוגמת "Google Analytics", לצורך איסוף וניתוח תנועות הגולשים באתר (ובכלל זה, כמות גולשים באתר, דרכי הגעה לאתר, דפים נצפים באתר, רזולוציות מסך משתמש וכו'), על מנת לשפר וליעל את האתר, מדידת יעילות פרסומות באתר והתאמת תכנים ומודעות לתנועות גולשים באתר. השימוש ב- "Google Analytics" כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של "Google".

9.         דברי פרסומת. ככל שסימנת באתר ו/או בדפי נחיתה כלשהם של החברה (לרבות דפי נחיתה המופעלים ע"י החברה עבור לקוחותיה) כי הינך מסכים לקבל עדכונים מהחברה (כולל משלוח הצעות עבודה) ו/או חומרים פרסומיים, הרי שהינך מסכים בזאת כי החברה תשלח אליך מעת לעת הצעות עבודה ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות החברה ו/או השירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה באמצעי מדיה שונים (ובכלל זה חומרים פרסומיים ו/או שיווקיים בקשר לשירותי צד ג', שהחברה שולחת עבור ו/או בשם לקוחותיה העסקיים), לרבות דוא"ל, SMS, פקס, מע' חיוג אוטומטית והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. מובהר בזאת כי אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך בכל עת באמצעות משלוח בקשה לכתובת info@targetcall.co.il

 

פרק ג' – שונות

10.         האתר מיועד לשימוש ע"י בגיר (מעל גיל 18). קטין או מי שאינו כשר לביצוע פעולה משפטית אשר בוחר לעשות שימוש באתר או בחלק ממנו יחשב כמי שקיבל את אישור אפוטרופוסו החוקי לכך.

11.         בעלת האתר רשאית בכל עת לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר, וכן לסגור את האתר ו/או לשנות את מבנהו, עיצובו, את התכנים והשירותים המוצגים בו, והכל, ללא מתן הודעה מראש, ומבלי שתהיה לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך. כל שינוי או עדכון יחייב את הגולש ממועד השינוי/הפרסום. תאריך עדכון תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות יופיע בראשם.

12.         אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

13.         מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה עפ"י תנאי שימוש אלה ו/או עפ"י דין, אתה תשפה את בעלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלו על ידך ו/או הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי על ידך.

14.         תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים באתר, ומהווים את ההסכם השלם והמלא בין הגולש לבין החברה בקשר עם האתר והשימוש בו, ומחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בינך לבין החברה או כל מי מטעמה בהקשר לאתר, ככל שקיימת.

15.         על כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב יפו.

 

חייגו אלינו
דילוג לתוכן